Regulamentul

cu privire la organizarea și desfășurarea Tombolei de Crăciundin 15 decembrie 2017 -14 ianuarie 2018

1.1. Organizatorul „Tombolei de Crăciun, 15.12.2017 -15.01.2018”(în continuare – Tombolă) este Guvernul Republicii Moldova, autoritate publică înregistrată în Registrul de Stat al Autorităților Publice al Republicii Moldova cu IDNO(cod fiscal) 1006601001067, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, (în continuare -Organizator).

1.2. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul este disponibil gratuit pe pagina web www.targuldecraciun.md, pe durata desfășurării Tombolei.

1.3. Participanţii la Tombolă vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare, numărul de şanse, premii, acordarea premiilor şi alte detalii privitoare la desfășurare Tombolei, apelînd gratuit la numărul de telefon 0-22-23-31-94 și/sau e-mail moldovaconcert@gmail.com.

1.4. Prezentul Regulament este intocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, si cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002. 

Tombola este organizată și desfășurată de către Guvernul Republicii Moldova din contul şi în limitele surselor extrabugetare, inclusiv de sponsorizare și are drept scop promovarea spiritului sărbătorilor de de iarnă.

Tombola este organizată şi desfăşurată, în condiţiile Regulamentului în cauză, pe teritoriul «Târgului de Crăciun» din municipiului Chișinău, în perioada 15 decembrie 2017 -14 ianuarie 2018 inclusiv (în continuare –„Durata” sau „Perioada Tombolei”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

4.1. La Tombolă poate participa orice persoana fizica cu capacitate de exercițiu deplină. În cazul în care cîștigatorul premiului este o persoană minoră sau incapabilă din punct de vedere juridic, pentru a întra în posesia premiului este necesară prezența reprezentantului său legal (părinte, tutore, etc.), cu dovedirea de către acesta a calității sale de reprezentant, printr-un document legal, care va fi înmînat reprezentantului Organizatorului, la data ridicării cîștigului/premiului.

4.2. Nu au dreptul de a participa la Tombolă următoarele categorii de persoane:

  1. a) persoanele cu statut de angajat al Guvernului Republicii Moldova, soţii sau soţiile acestora, cît şi rudele de gradul I şi II .
  2. b) persoanele cu statut de angajat în cadrul sponsorilor și agenţiilor de publicitate cu care colaborează Guvernul Republicii Moldova, întru desfășurarea Tombolei.

5.1. Participanţii la Tombolă pot cîştiga, în urma extragerilor, unul din următoarele cîștiguri / premii:

– Premiul I este un televizor de model Led 49 «Samsung» UE49M6500AUXUA în sumă de 16 699 -lei R.M.

–  Premiul II sunt două Apple iPad 4 Wi-Fi 4G 32Gb Black  în sumă de 7 002-lei R.M., unitatea.  

–  Premiul III sunt trei telefone mobile de model Samsung Galaxy J7 Pro Duos SM-J7 30F 32 Gb Gold în sumă de 5860-lei R.M.,  unitatea.

5.2. În cazul în care au fost desemnaţi cîștigători, participanţii nu pot opta pentru preschimbarea premiului în bani sau în alte produse ori servicii. Refuzul premiilor sau solicitarea oricăror altor compensări a contravalorilor acestora nu este permisă şi exonerează Organizatorul de obligaţia transmiterii premiilor precum şi de orice alte obligaţii sau răspunderi.

7.1 Extragerile vor avea loc în prezenţa Comisiei de Organizare a Organizatorului, desfăşurîndu-se cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La desemnarea cîştigătorilor vor fi perfectate două procese verbale (unul cu lista câştigătorilor şi altul cu lista de rezervă), care vor fi semnate de către membrii Comisiei, şi ulterior de fiecare cîştigător.

7.2. Din componența nominală a Comisiei de Organizare a Organizatorului vor face parte Andrei Locoman, Eremei Priseajniuc și Irina Suhușin.

7.3. Pentru a putea fi validat talonul de participare trebuie sa fie completat cu un scris usor de descifrat, iar spațiile marcate cu asterisc urmează a fi indeplinite obligatoriu.

7.4. Organizatorul va apela cîştigătorii extragerilor la numărul de contact indicat pe talon și/sau prin e-mail, pentru a-i informa despre cîştig şi procedura de ridicare a premiilor, timp de 72 ore din momentul extragerii.

7.5. În cazul în care cîştigătorul nu va putea fi găsit la numărul de contact indicat pe talon sau adresa de e-mail, va refuza premiul sau nu va fi eligibil, Organizatorul are dreptul să descalifice acest cîştigător. În cazul descalificării, Organizatorul va apela cîştigătorii de rezervă în ordine descrescătoare extragerii acestora.

7.6. Pentru ridicarea premiului, cîştigătorul trebuie să se prezinte personal la locul, data şi ora indicate prealabil de Organizator, timp de 21 zile calendaristice din momentul enunţării cîştigătorului, să confirme identitatea sa prin prezentarea buletinului de identitate.

7.7. Premiul va fi predat cîştigătorului pe baza unui proces verbal de predare-primire.

7.8. Organizatorul are dreptul să renunţe la decernarea premiului în cazul neprezentării cîştigătorului în termen de 3 luni după data extragerii.

7.9. Listele cîştigătorilor se vor actualiza săptămînal și zilnic şi vor fi plasate pe pagina webwww.targuldecraciun.md.

7.10. Extragerea poate fi filmată de catre Organizator, iar imaginile foto/video vor putea fi accesate pe pagina webwww.targuldecraciun.md.

8.1. Prin participarea la Tombolă, participantul îşi exprimă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Organizator doar în scopul desfăşurări Tombolei.

8.2. Procesarea datelor prevede orice operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea, combinarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

8.3. Organizatorul are dreptul să anunţe public numele şi prenumele participanţilor care a cîştigat, precum şi premiul acordat acestuia, inclusiv pe pagina web www.targuldecraciun.md.

8.4. Prin acceptarea premiului, participantul consimte la utilizarea numelui şi prenumelui său, precum şi a pozei cu cîştigătorul în mod gratuit. Pentru confirmarea scrisă a acestui acord, în caz de necesitate câştigătorul oricînd va semna acte prin care îşi va exprima acordul la prelucrarea datelor sale personale de către Organizator, precum şi pentru folosirea numelui şi prenumelui său şi a pozelor, în materialele Organizatorului, în mod gratuit.

8.5. Informațiile vor fi utilizate de către Organizator numai în scopul Tombolei.

8.6. Participanții își pot retrage oricînd acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricăror informații, printr-o cerere intocmita în formă scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

9.1. Organizatorul îşi rezervează dreptul de a introduce modificări şi/sau completări rezonabile în prezentul Regulament, care vor fi parte integrală a acestuia.

9.2. Asemenea modificări şi/sau completări vor intra în vigoare la plasarea lor pe pagina web www.targuldecraciun.md.

9.3. În circumstanţe excepţionale, Organizatorul poate suspenda, anula şi/sau extinde termenul Tombolei, plasînd în prealabil un aviz despre acest fapt pe pagina web www.targuldecraciun.md. Dacă realizarea Tombolei se suspendă sau se anulează, Organizatorul va acorda premiile datorate pentru perioada ce s-a scurs pînă la data suspendării sau anulării.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru cîștigurile/premiile acordate participanţilor cîştigători, conform art. 90 al Codului Fiscal al Republicii Moldova.

11.1. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va fi parte în cazurile referitoare la pretențiile ce se refera la dreptul de proprietate asupra cîștigurilor/premiilor. Organizatorul nu este obligat să întrețînă corespondența cu solicitanții unor revendicari necîștigatoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

11.2. Toate reclamaţiile ce ţin de Tombolă vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia indicat în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data cînd s-a produs evenimentul reclamat.

11.3. Litigiile ce ţin de Tombolă vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

12.1. Tombola încetează la expirarea duratei desfășurării acesteia.

12.2. Desfășurarea Tombolei poate fi încetată și în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora, care face imposibilă continuarea de catre Organizator a tombolei, din motive ce nu depind de vointa sa.

12.3. Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedica partea sau părțile să își indeplinească obligațiunile sale specificate în prezentul Regulament, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comert și Industrie a Republicii Moldova. In cazul continuării condițiilor de Forță Majoră mai mult de 30 (treizeci) zile, Organizatorul poate revizui condițiile prezentului Regulament cu restituirea premiilor care nu au fost oferite cîștigătorilor pînă la momentul apariției Forței Majore.

13.1. Prevederile prezentului Regulament sunt stabilite şi interpretate în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

13.2. În cazul în care una dintre condiţiile prezentului Regulament îşi pierde puterea sa juridică, ca rezultat al acţiunii unei legi, norme juridice ori dispoziții, adoptate de către Guvern sau a unei decizii judecătoreşti definitive, care are autoritatea corespunzătoare, acest fapt nu va influenţa puterea juridică a celorlalte prevederi ale Regulamentului dat.